Unni Mooss Day 2008

Unni Mooss Day 2008

Rogavicharam: Polycystic Ovarian diseases
Yogavicharam: Importance of Punarnavadi and Punarnavaadi Yogas
Kriyavicharam: Thakradhara


Panel members and Participants;
Dr.Anitha K Viswambharan, Ashtavaidyan Alathiyur Narayanan Nambi, Dr.B.Syamala, Dr.Prasad M, Dr.P.M.S.Ravindranath, Ashtavaidyan Vaidyamatam Hrishikumaran Namboothiri, Sri.Arumanoor S Paramaeshwaran, Dr.K.V.Ramankutty, Dr.Deep V.C, Dr.Sreeni T.V etc