Unni Mooss Day 2003

Unni Mooss Day 2003

Rogavicharam: Cervical Spondylosis in Ayurveda
Yogavicharam: Importance of Shaddaranam, Amruthottaram Kashayam 
Kriyavicharam: Avapeedakasnehapanam
 
Panel members and Participants;
Dr.P.K.Varier, Ashtavaidyan Vaidyamatam Cheriya Narayanan Namboothiri, Ashtavaidyan Vaidyamatam Hrishikumaran Namboothiri, Ashtavaidyan E.T. Narayanan Mooss,  Ashtavaidyan Alathiyur Narayanan Nambi, Dr.M.R.Vasudeavan Namboothiri, Dr.T Sreekumar, Sri.Arumanoor S Parameshwaran, Dr.M.Prasad, Dr.G.Syamakrishnan, Dr.N.L.Sebastian, Ashtavaidyan A N Narayanan Nambi